Maksim (Max) Mishchenko

+998 (94) 044-48-22

maksim@mishchenko.tk

www.linkedin.com/in/maksim-mishchenko